Wheel Bolt Pattern Conversion Chart

Bolt pattern conversion chart – Metric to Inches (SAE)
Lug pattern in metricLug pattern in inches (SAE)
3 x 98 mm3 x 3.86″
3 x 100 mm3 x 3.94″
3 x 112 mm3 x 4.41″
3 x 160 mm3 x 6.3″
4 x 95.2 mm4 x 3.75″
4 x 98 mm4 x 3.86″
4 x 100 mm4 x 3.94″
4 x 101.6 mm4 x 4″
4 x 108 mm4 x 4.25″
4 x 114.3 mm4 x 4.5″
4 x 139.7 mm4 x 5.5″
4 x 160 mm4 x 6.3″
5 x 98 mm5 x 3.86″
5 x 100 mm5 x 3.94″
5 x 108 mm5 x 4.25″
5 x 110 mm5 x 4.33″
5 x 112 mm5 x 4.41″
5 x 114.3mm5 x 4.5″
5 x 115 mm5 x 4.53″
5 x 118 mm5 x 4.65″
5 x 120 mm5 x 4.72″
5 x 120.7mm5 x 4.75″
5 x 127 mm5 x 5″
5 x 128 mm5 x 5.04″
5 x 130 mm5 x 5.12″
5 x 135 mm5 x 5.31″
5 x 139.7 mm5 x 5.5″
5 x 150 mm5 x 5.91″
5 x 155 mm5 x 6.1″
5 x 170 mm5 x 6.69″
5 x 205 mm5 x 8.07″
6 x 114.3 mm6 x 4.5″
6 x 115 mm6 x 4.53″
6 x 120 mm6 x 4.72″
6 x 127 mm6 x 5″
6 x 139.7 mm6 x 5.5″
8 x 139.7 mm8 x 5.5″
8 x 165.1 mm8 x 6.5″
8 x 170 mm8 x 6.69″
8 x 200 mm8 x 7.87″